Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti WENZEL, spol. s r.o., se sídlem  Ivančice, Ve Sboru 18, 66491.
IČ 46966315, zapsané dne 09.09.1992 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C a vložce 6803.

1. Předmět

1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní transakce uzavřené mezi společností WENZEL, spol. s r.o. jako prodávajícím a fyzickými nebo právnickými osobami jako kupujícím. Pokud je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná smlouva o podmínkách prodeje zboží, je tato smluvní úprava nadřazena těmto obchodním podmínkám.

1.2. Obchodní podmínky především upravují způsob uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě společnosti prodávajícího,
jakož i způsoby plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků plynoucích z vad zboží.

2.   Registrace kupujícího

2.1. Kupující se zaregistruje elektronickou formou vyplněním on-line formuláře na webových stránkách prodávajícího – www.hailokose.cz. Automatický registrační systém přidělí kupujícímu registrační kód – jméno a heslo podle jeho volby – kterým se nadále může do systému přihlašovat.

3.   Způsob uzavírání elektronických kupních smluv – elektronických objednávek

3.1. Kupující může prodávajícího kontaktovat prostředniíctvím on-line elektronické objednávky, případně osobně nebo faxem nebo telefonicky.

3.2. Při sestavení elektronické objednávky je kupující vyrozuměn automatickým registračním systémem o přijetí objednávky do systému prodávajícího.

3.3. Při jiném než elektronickém způsobu objednávky, je zákazník informovám o přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo telefonicky

3.4. Pracovníci prodávajícího kontaktují zákazníka vhodným způsobem a upřesní termín a způsob dodání. Současně informují  kupujícího o platebních podmínkách.

3.5. Objednávky jsou evidovány v informačním systému prodávajícího.

4.   Místo plnění

4.1. Místem plnění se rozumí adresa kupujícího uvedená v objednávce. Kupující odpovídá za správné uvedení dodací adresy, zvláště v případech, kdy je dodací adresa odlišná od adresy fakturační. Vícenáklady způsobené realizací dodávky na nesprávnou adresu nese vždy kupující.

5.   Způsob plnění

5.1. Zboží objednané kupujícím v elektronickém obchodě bude v souladu s obchodními podmínkami dodáno některým ze způsobů uvedeném v elektronické objednávce nebo způsobem dohodnutým s prodávajícím. Požadavek na způsob úhrady v elektronické objednávce musí být schválen prodávajícím. Způsob úhrady je před expedicí zboží dohodnut mezi oběma smluvními stranami.

5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

6.  Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu je splatná při jeho převzetí kupujícím.

6.2. Součástí dodávky zboží je vždy daňový doklad vystavený kupujícím na částku odpovídající  sjednané kupní ceně.

6.3. Způsob platby je dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím předem (platba na dobírku, platba předem, platba se standardní splatností apod.)

7.  Odpovědnost za vady zboží

        7.1. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se projeví po jeho převzetí kupujícím – těmito vadami se rozumí především špatná funkce, nekopletnost zásilky apod.

        7.2. Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a zjevné vady nahlásit přepravci, příp. zboží nepřevzít. Toto platí především pro zásilky označené symboly jako křehké zboží.

        7.3. Jestliže kupující nezkontroluje při převzetí zboží jeho bezvadný stav (případné poškození při přepravě apod.) může uplatnit nároky z těchto případných vad jen tehdy, prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku převzetí.

        7.4. Zjistí-li kupující skryté vady zboží nebo nesoulad v počtu kusů, podá bez zbytečnéhoodkladu prodávajícímu písemně nebo telefonicky oznámení o vadách, ve kterém uvede, jaké vady zboží zjistil a jaký nárok z těchto vad zboží uplatňuje, přičemž se má za to, že lhůta bez zbytečného odkladu je zachována, učiní-li kupující oznámení o vadách včetně uplatnění nároků z těchto vad nejpozději do 5ti kalendářních dnů od převzetí zboží.

        7.5. Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl. Smluvní strany sjednávají, že lhůta bez zbytečného odkladu je zachována, učinil-li kupující oznámení o vadách a uplatnil-li  nároky z těchto vad nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl.

       7.6. Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se kupující zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Pro předcházení sporů o uplatnění  nároků plynoucích z vad zboží použije kupující – reklamující strana – Reklamační list, který je uveden v souborech pro stažení  na stránkách prodávajícího. Výsledek prověření oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad.

8. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

8.1. spotřebitel - kupující má právo v souladu § 1831 § 1832 Občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

8.2. v souladu s § 1831 Občanského zákoníku bude spotřebiteli - kupujícímu vrácena částka za dodané zboží. Prodávající vrátí kupujícímu částku za zboží bez nákladu na dopravu a nákladů spojených s dobírkou ( §1820 OZ)

8.3. zákazník - kupující vrátí prodávajícímu nepoškozené zboží v zákonné lhůtě 14ti dnů bez nároků na dopravní náklady.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující potvrzuje zaškrtnutím políčka na formuláři elektronické objednávky souhlas s výše uvedenými obhodními podmínkami a potvrzuje, že si je řádně přečetl a porozuměl jim. Současně se má za to, že obě smluvní strany se těmito obchodními podmínkami budou řídit.

Za prodávajícího

Ing. Antonín Wenzel

jednatel společnosti

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.